Humani generis, enciklika Pape Pija XII., 12. 8. 1950.

1.
Razilaženja u mišljenju i zablude ljudi u vjerskim i ćudorednim
pitanjima svim su časnim ljudima, a poglavito iskrenim i odanim sinovima
Crkve, zadavali veliku bol uvijek, a posebno danas, kada vidimo kako se
sa svih strana povrjeđuju sama načela kršćanske kulture.

2.
Doista se ne treba čuditi što je izvan Kristova ovčinjaka uvijek bilo
tih razmimoilaženja i zabluda. Premda se ljudski razum, općenito govoreći,
svojim snagama i svojim urođenim svjetlom može stvarno vinuti do prave i
sigurne spoznaje jedincatog i osobnog Boga, koji svojom providnošću
drži i upravlja svijet, kao i do spoznaje naravnog zakona što ga je Bog
utisnuo u naše duše, ipak postoje brojne prepreke koje sprječavaju naš
um da se djelotvorno i plodno služi tom svojom prirodnom moći. Istine
koje se odnose na Boga i na odnose između ljudi i Boga potpuno nadilaze
red čulima dostupnih stvarnosti; kada ih se zatim pripusti u praktični
život i kada ga oblikuju, tada zahtijevaju žrtvu i odricanje. Pri
dosezanju tih istina ljudski um nailazi na prepreke i zbog mašte i zbog
zlih sklonosti koje proizlaze iz istočnoga grijeha. Dogodi se tako da
ljudi u tim stvarima rado uvjeravaju same sebe da je lažno, ili bar
dvojbeno, ono što oni ne žele da bude istinito!

3.
Zbog toga se mora reći da je s moralnoga gledišta nužna božanska
»objava« kako bi one istine koje, kada je u pitanju vjera i moral, nisu
po sebi nedokučive, svi mogli spoznati s lakoćom, s postojanom
sigurnošću i bez trunke zablude.

4.
Štoviše ljudski um može ponekad naići na poteškoće i u oblikovanju
pouzdanog i vjerodostojnog suda o katoličkoj vjeri, premda je Bog dao
brojne i čudesne izvanjske znakove, po kojima se i samim prirodnim
svjetlom razuma može sa sigurnošću dokazati božansko porijeklo kršćanske
religije. Čovjek naime, bilo zato što se vodi predrasudama, bilo zato
što je potican strastima i zlom voljom, ne samo da može zanijekati
očiglednost izvanjskih znakova nego se čak može oprijeti nadahnućima
koje Bog ulijeva u naše duše.

5.
Tko god promatra današnji svijet, koji se nalazi izvan Kristova
ovčinjaka, lako može vidjeti glavne putove kojima su se zaputili učeni
ljudi. Neki od njih nerazborito i nepromišljeno u učenju o postanku svih
stvari zastupaju i brane evolucionizam, iako nije neprijeporno dokazan
ni na samom području prirodnih znanosti, te smjelo podupiru monističku i
panteističku hipotezu o svijetu izloženom stalnom razvoju. Tom se
hipotezom rado služe pobornici komunizma kada brane i šire svoj
dijalektički materijalizam i uklanjaju iz umova svaki pojam Boga.


6.
Lažne tvrdnje takvoga evolucionizma, zbog čega se odbacuje sve što je
apsolutno, stalno i nepromjenjivo, utrli su put zastranjenjima nove
filozofije koja je konkurencija idealizmu, filozofiji imanencije i
pragmatizmu, a uzela je naziv »egzistencijalizam«, zato što odbacuje
nepromjenjive biti stvari i stavlja u središte filozofskog interesa
isključivo »egzistenciju« pojedinaca.

7.
Tomu se pridružuje lažni »historizam« koji se drži samo događaja iz ljudskog života i ruši temelje svake istine i apsolutnog zakona na
području filozofije i na području kršćanske dogme.

8.
U toj zbrci mišljenja malo nas tješi to što vidimo kako se oni koji su
odgojeni u duhu racionalizma danas nerijetko vraćaju izvorima
objavljene istine i priznaju i ispovijedaju Božju riječ, pohranjenu u
Svetom pismu kao temelj teologije. Istodobno brine i uznemirava
činjenica da nemali broj njih, koliko čvršće prianjaju uz Božju riječ,
toliko više umanjuju vrijednost ljudskog uma, i koliko radije uzdižu
autoritet Boga objavitelja toliko oštrije preziru crkveno učiteljstvo,
koje je Krist Gospodin ustanovio da čuva i tumači istine koje je Bog objavio. Taj prijezir ne samo da je u otvorenom proturječju sa Svetim
pismom nego samo iskustvo pokazuje da je pogrešan i neosnovan. Često se
naime sami »otpadnici« javno žale na neslogu koja vlada među njima na
dogmatskom području i tako, premda to nisu htjeli, priznaju potrebu
jednoga živog učiteljstva.

9.
Ta nastojanja, koja manje ili više odstupaju od pravog puta, katolički
filozofi i teolozi moraju poznavati i ne smiju ih nipošto zanemarivati.
Njihov je ozbiljan zadatak braniti božanske i ljudske istine i utisnuti
ih u srca ljudi. Štoviše, oni moraju dobro poznavati ta mišljenja, bilo
zato što se bolesti ne mogu liječiti prije nego se poznaju, bilo zato
što se u samim lažnim tvrdnjama katkad krije zrnce istine, bilo, na
kraju, zato što same zablude potiču naš um marljivije istražiti i
temeljito ispitati neke filozofske i teološke istine.

10.
Kada bi naši poklonici filozofije i teologije iz tih pažljivo
istraživanih učenja nastojali samo polučiti spomenute plodove, crkveno
učiteljstvo ne bi imalo razloga da se miješa. Ali, iako znamo da se
katolički učitelji i učenjaci općenito čuvaju tih zabluda, poznato je
ipak da i danas, kao i u apostolsko doba, ima onih koji, gajeći
pretjeranu sklonost prema novinama i u strahu da će ih se smatrati
neznalicama koji ne poznaju najnovija znanstvena otkrića u ovom dobu
napretka, nastoje izmaći sigurnoj ruci vodilji svetog učiteljstva i zato
su u opasnosti da se nerazumno udalje od objavljene istine te da i
druge uvuku u zabludu.

11.
Opaža se zatim jedna druga opasnost koja je još ozbiljnija, jer se vrlo vješto skriva pod plaštem kreposti. Mnogi, žaleći se na neslogu i
zbrku koja vlada u ljudskim umovima, vođeni nesmotrenim žarom i
potaknuti zanosom i velikom željom da sruše ograde koje dijele dobre i
časne ljude među njima, prigrljuju stoga neku vrstu »irenizma« koji,
ostavljajući po strani pitanja oko kojih se ljudi međusobno spore i
imaju različita mišljenja, ne nastoji samo zajedničkim snagama potisnuti nadirući ateizam nego također usuglasiti suprotne stavove u
istom dogmatskom području. I kao što je nekoć bilo onih koji su se
pitali ne predstavlja li možda tradicionalna apologetika Crkve više
prepreku no pomoć za pridobivanje duša za Krista, tako danas ne
nedostaje onih koji čak ozbiljno postavljaju pitanje ne treba li se
teologiju i njezinu metodu, onakve kakve se uče u školama čiji rad
odobrava crkvena vlast, ne samo usavršavati nego čak potpuno
reformirati, kako bi se Kristovo kraljevstvo moglo učinkovitije širiti u
čitavom svijetu, među ljudima svih kultura i svih religijskih
mišljenja.

12.
Kada oni ne bi imali drugog cilja osim da crkveni nauk i njegovu metodu, uz poneku novost, prilagode današnjim okolnostima i potrebama,
ne bi bilo razloga za strah; ali neki, pod utjecajem nesmotrenog
»irenizma«, izgleda da smatraju kako ponovnoj uspostavi bratskog
jedinstva stoji na putu ono što se temelji na zakonima i načelima koja
je dao sam Krist i na institucijama koje je on utemeljio ili ono što
predstavlja obranu i potporanj cjelovitosti vjere, koji kada bi se
srušio sve bi se, istina, ujedinilo, ali samo u zajedničkoj ruševini.

13.
Ta mišljenja, koja proizlaze iz želje za novošću ili su čak nadahnuta
hvalevrijednim motivima, ne predlažu se uvijek istom snagom, istom
jasnoćom i istim izrazima, niti su oni koji ih zastupaju potpuno
međusobno složni; ono što neki danas prikriveno naučavaju uz određene
ograde i razlike, sutra će se drugi drznuti javno i bez ograda
predlagati, što će sablazniti mnoge, osobito mladi kler, i nanijeti
štetu crkvenom autoritetu. Ako se obično tim pitanjima pristupa oprezno u
objavljivanju tiskovina, o njima se slobodno progovara u brošurama koje
kruže u privatnim krugovima, koje se dijele na lekcijama iz
daktilografije ili zborovanjima. Ta se mišljenja ne šire samo među
pripadnicima svjetovnog i redovničkog klera, u sjemeništima i
redovničkim ustanovama, nego također među laicima, osobito među onima
koji se posvećuju odgoju i poučavanju mladeži.

14.
Što se pak teologije tiče, neki žele da se sadržaj dogmi što više
smanji, a sama dogma da se oslobodi od načina izražavanja koji je Crkva
odavno prihvatila, i od filozofskih pojmova kojima se služe katolički
učitelji, te da se u iznošenju katoličkog nauka vrati načinu govora
Svetog pisma i svetih otaca. Oni se tako nadaju da će se dogma, kad s
nje budu skinuti elementi za koje oni kažu da su izvanjski Božjoj
objavi, moći uspješno uspoređivati s dogmatskim mišljenjima onih koji su
se odvojili od crkvenog jedinstva, te da će na taj način polako doći do
ujednačavanja katoličke dogme s mišljenjima odvojenih.

15.
Uz to, dok s katoličkim naukom tako postupaju oni smatraju da na taj
način, udovoljavajući sadašnjim potrebama, izbijaju na put koji će ih
dovesti do toga da će moći dogme izreći izrazima kojima se služi
današnja filozofija, kako filozofija imanencije tako i idealizam,
egzistencijalizam ili bilo koji drugi filozofski sistem. I zato su se
neki drznuli ustvrditi kako se to može, štoviše mora, činiti jer se
otajstva vjere, tvrde oni, ne mogu nikada izraziti pravim i primjerenim
izrazima, kojima istina biva na određen način izražena, ali nužno i
izobličena. Zato ne smatraju apsurdnim nego sasvim nužnim da teologija, s
obzirom da se tijekom vremena služila različitim filozofskim sustavima,
zamijeni stare pojmove novima; tako da se u različitim zamršenim, a pod
određenim vidicima i proturječnim, pitanjima, oko kojih se zapravo –
prema njihovim tvrdnjama – uzalud lome koplja jer među njima nema
protuslovlja, iste božanske istine izraze na ljudima razumljiv način.
Dodaju zatim da se povijest dogme sastoji u izlaganju različitih oblika
kojima se objavljenu istinu susljedno zaodijevalo već prema različitim
učenjima i različitim mišljenjima koja su se javljala tijekom stoljeća.

16.
Iz navedenog se jasno vidi da ta nastojanja ne samo da vode dogmatskom
relativizmu nego ih zapravo već u sebi i sadrže. Taj je relativizam
nekako previše sklon prezirati tradicionalni nauk i njegove izraze. Svi
znaju da se izrazi koje škole i crkveno učiteljstvo koriste za
izražavanje tih pojmova mogu poboljšati i usavršiti. Uz to se zna da
Crkva nije konstantno koristila te iste riječi. Jasno je i da Crkva ne
može biti vezana uz bilo koji prolazni i kratkotrajni filozofski sistem.
Ti pojmovi i ti izrazi, koje su crkveni naučitelji u različitim
povijesnim razdobljima jednoglasno prihvaćali da pomoću njih prispiju
određenoj spoznaji i shvaćanju dogme, bez sumnje ne počivaju na nečemu
tako trošnom i prolaznom. Počivaju naprotiv na načelima i pojmovima
izvedenim iz istinske spoznaje stvorene stvarnosti. Ljudski je um do te
spoznaje poput zvijezde vodilje i uz pomoć Crkve vodila objavljena
istina. Zato se ne treba čuditi što ne samo da su neki od tih pojmova
korišteni na ekumenskim koncilima nego je na njima u vezi tih pojmova
postignuta takva jednodušna suglasnost da nikome nije dopušteno od njih
odstupati.

17.
Stoga je zanemarivanje, odbacivanje ili obezvređivanje tako brojnih i
vrijednih izvora koji su tako često bili začeti, izraženi i usavršavani
stoljetnim radom ljudi obdarenih neobičnim talentom i svetošću i koji su
djelovali pod budnim nadzorom svetog Učiteljstva te svjetlom i vodstvom
Duha Svetoga kako bi istine vjere izricali sa sve većom preciznošću;
činiti to da bi se ove stvari mogle zamjeniti nesigurnim pojmovima i
nekim bezobličnim i nestabilnim naucima nove filozofije, naucima koji,
poput cvijeća na polju, danas postoje a sutra nestaju; jest vrhunska
nerazboritost i nešto što će same dogme učiniti trskom koju njiše
vjetar.
Preziranje
izraza i pojmova kojima se običavaju služiti skolastički teolozi, po
sebi vodi prema slabljenju spekulativne teologije, kako je zovu, jer
misle da ona nema prave sigurnosti budući da se oslanja na teološka
razmišljanja.

18.
Nažalost ti poklonici novina lako prelaze s prijezira skolastičke
teologije na preziranje samog crkvenog učiteljstva koje je, svojim
autoritetom toj teologiji dalo svoj pristanak. Oni to učiteljstvo
prikazuju kao smetnju napretku i prepreku znanosti, neki ga pak
nekatolici smatraju neopravdanom kočnicom kojom neki učeniji teolozi
žele stati na put obnove njihove znanosti. I iako to sveto učiteljstvo
mora biti za svakog teologa, što se tiče vjere i običaja, prva i sveopća
norma istine (jer je Krist Gospodin tome učiteljstvu povjerio da čuva,
brani i tumači polog vjere, to jest Sveto pismo i božansku predaju),
ipak se pokatkad ignorira, kao da ne postoji, dužnost vjernika da se
klone i onih zabluda koje u većoj ili manjoj mjeri približavaju
krivovjerju te se stoga »pridržavaju konstitucija i odluka kojima je
Sveta Stolica odbacila i zabranila kriva mišljenja«. Sve ono što su pape
svojim enciklikama izložili u vezi naravi i ustanove Crkve neki,
namjerno i stalno, zanemaruju sa ciljem da se nametne jedno nejasno
shvaćanje za koje oni tvrde da su ga preuzeli od antičkih otaca, osobito
Grka. Također tvrde da pape ne kane iznijeti sud o pitanjima oko kojih
se lome koplja medu teolozima. Zato je nužno vratiti se prvobitnim
vrelima te uz pomoć spisa drevnih pisaca protumačiti konstitucije i
odluke učiteljstva.

19.
Te se tvrdnje možda iznose jednim otmjenim stilom, no jednostavno nisu
posve točne. Naime, pape općenito daju slobodu teolozima u onim
pitanjima koja su, u različitom smislu, predmet rasprava najpoznatijih
učenih ljudi; ipak povijest uči da se neka pitanja, o kojima se ranije
moglo slobodno raspravljati, poslije nisu više mogla pretresati.

20.
Jednako se tako ne smije smatrati da se mi ne moramo složiti s učenjima
iz enciklika, pod izgovorom da one ne predstavljaju izraz papinskoga
najvišeg učiteljstva. Naime, riječ je o učenjima redovnog učiteljstva za
koje također vrijedi: »Tko vas sluša, mene sluša« (Lk 10,16). Uz
to, sve ono što enciklike donose i stavljaju na srce već je i zbog
drugih razloga baština katoličkog nauka. Ako nadalje vrhovni svećenici u
svojim aktima namjerno iznose sud o nekom spornom pitanju o kojem
postoje kontroverze, svima je očito da to pitanje, nakanom i voljom
samih papa, ne može biti nešto o čemu bi teolozi mogli slobodno
raspravljati.

21.
Istina je također da se teolozi moraju uvijek vraćati izvorima božanske
objave: njihov je naime zadatak pokazati kako su učenja živog
učiteljstva »kako izričito tako i prešutno« u Svetom pismu ili u
božanskoj predaji. Uz to se dodaje kako oba izvora objave sadrže takva i
tolika bogatstva istine da ih je nemoguće iscrpiti. Svete znanosti
zajedno s proučavanjem svetih izvora uvijek unose novu svježinu.
Nasuprot tome, spekulacija koja zanemaruje istraživanje svetog pologa,
kao što znamo iz iskustva, ostaje besplodna. Ali zato se teologija, i
ona pozitivna, ne može poistovjetiti s isključivo povijesnom znanošću.
Bog je zajedno s tim svetim izvorima dao svojoj Crkvi živo učiteljstvo,
također zbog toga da tumači i razlaže one istine koje su na nejasan i
implicitan način sadržane u pologu vjere. A božanski Otkupitelj nije
autentično tumačenje toga pologa povjerio ni pojedinim vjernicima, a
niti samim teolozima, nego isključivo crkvenom učiteljstvu. Ako nadalje
Crkva tu svoju zadaću – kao što se to često tijekom povijesti događalo –
vrši redovnim i izvanrednim putem, očito je da je potpuno kriva metoda
kojom bi se htjelo jasne stvari objasniti nejasnim; štoviše nužno je da
svi slijede suprotan poredak. Zato naš prethodnik trajne uspomene Pio
IX., dok je učio da je najplemenitiji zadatak teologije pokazati kako je
učenje što ga definira Crkva sadržano u izvorima, nije bez ozbiljna
razloga dodavao sljedeće riječi: »U onom istom smislu u kojem ga je
Crkva definirala.«

22.
Mnogi također iznose i ubrizgavaju u duše mnogo toga što šteti
božanskom autoritetu sv. Pisma. Neki prkosno iskrivljuju značenje
definicije I. vatikanskog sabora da je Bog autor svetog Pisma, i
obnavljaju mišljenje koje je već više puta bilo osuđeno, da se
nepogrješivost svetog Pisma odnosi samo na one (sadržaje) koji govore o
Bogu, o ćudorednim i religijskim stvarima. Štoviše, krivo govore i o
ljudskom značenju svetih knjiga, ispod kojeg se krije njihov božanski
smisao, za koji kažu da je jedini nepogrješiv. Kod tumačenja svetog
Pisma ne žele voditi nikakvog računa o analogiji vjere i ‘predaji’
Crkve; tako da učenje svetih otaca i svetog učiteljstva prosuđuju vagom
svetog Pisma, koje kao egzegeti tumače na čisto ljudski način, a ne
suprotno, da isto sveto Pismo treba tumačiti prema duhu Crkve, koju je
Krist Gospodin postavio da bude čuvar i tumač čitavog poklada istine
koji je Bog objavio.

23.
Osim toga, literarno značenje svetog Pisma i njegovo tumačenje, što su
ga pod nadzorom Crkve izradili toliki tako veliki egzegeti, trebalo bi
ustupiti mjesto nekoj novoj egzegezi, koju oni nazivaju simboličkom i
duhovnom; i tek bi se s njom svima otvorila Biblija Staroga i Novoga
Zavjeta, koja se sada u Crkvi nalazi kao zapečaćeni izvor. Oni tvrde da
bi na taj način nestale sve poteškoće s kojima se susreću samo oni koji
se drže literarnog tumačenja Pisma.

24.
Svima je jasno kako je sve to daleko od načela i pravila hermeneutike,
koja su pravilno postavili naši predšasnici sretne uspomene: Leon XIII. u
enciklici
‘Providentissimus’ i Benedikt XV. u enciklici ‘Spiritus Paraclitus’, te mi sami u enciklici ‘Divino afflante Spiritu’.

25.
Ne treba čuditi što su te novine u gotovo svim dijelovima teologije
urodile otrovnim plodovima. Dovodi se u sumnju da ljudski razum može,
bez pomoći božanske objave i milosti, pomoću dokaza izvedenih iz
stvorenog svijeta koji ga okružuje, dokazati postojanje jednog osobnog
Boga. Tvrdi se da svijet nije imao početka i da je stvaranje svijeta
nužno, jer proizlazi iz nužne darežljivosti božanske ljubavi; isto tako
tvrdi se kako Bog ne posjeduje vječno i nezabludivo predznanje o
slobodnim čovjekovim činima: sve se to kosi s izjavama Vatikanskog
koncila.

26.
Neki se zatim spore oko toga jesu li anđeli osobe, postoji li neka
bitna razlika između materije i duha. Drugi opet iskrivljuju pojam
besplatnosti nadnaravnog reda, kada drže da Bog ne može stvoriti razumna
bića a da ih ne odredi i pozove na blaženo gledanje. Ni to nije
dovoljno jer, kada se definicije Tridentskog sabora stave na stranu,
biva uništeno pravo shvaćanje istočnoga grijeha i ujedno grijeha
općenito, kao uvrede Bogu, kao i zadovoljštine koju je Krist dao za nas.
Ima i onih koji drže kako učenje o transupstancijaciji, budući da se
temelji na zastarjelom shvaćanju supstancije, valja ispraviti tako da se
stvarnu Kristovu prisutnost u euharistiji svede na puki simbolizam, iz
čega slijedi da posvećene prilike ne bi bile ništa drugo doli
djelotvorni znaci Kristove prisutnosti i njegova dubokog sjedinjenja sa
svojim udovima – vjernicima u mističnom tijelu.

27.
Neki drže da ih ne obvezuje učenje koje smo mi izložili u našoj
enciklici, koja se temelji na izvorima objave, a po kojoj Kristovo
mistično tijelo i Rimska katolička crkva predstavljaju istu stvarnost.
Neki opet drže da su prazne riječi kako se mora pripadati pravoj Crkvi
da bi se postiglo vječno spasenje. Drugi na kraju ne priznaju da su
znaci vjerodostojnosti kršćanske vjere dokučivi razumu.

28.
Ove i slične zablude, posve je jasno, uvukle su se među neke od naših
sinova koje zavarava nerazborita revnost za duše ili lažna znanost.
Njima smo prisiljeni sa žalošću ponoviti dobro poznate istine i s brigom
ukazati na jasne zablude i njihovu opasnosti.

29.
Svi znaju koliko Crkva cijeni vrijednost ljudskog razuma. Njegov je
zadatak sa sigurnošću dokazati da postoji samo jedan osobni Bog te
nepobitno dokazati pomoću božanskih znakova temelje same kršćanske
vjere. Uz to razum ima zadaću ispravno predočiti zakon što ga je Krist
utisnuo u ljudske duše, te na kraju vinuti se k ograničenoj, ali vrlo
korisnoj, spoznaji otajstava. Ali ta će zadaća biti izvršena na
prikladan i pouzdan način ako se razum njeguje kako priliči: naime, ako
ga se hrani zdravim filozofijskim naukom koji je poput neke baštine što
su nam je ostavili prethodni kršćanski naraštaji i koji posjeduje jedan
viši autoritet, jer je samo crkveno učiteljstvo svoja načela i svoje
glavne tvrdnje, koje su ljudi velikog duha i mudrosti iznjedrili i
polako tijekom vremena utvrđivali, dovelo u suodnos s objavljenom
istinom. Ista ta filozofija, potvrđena i općeprihvaćena u Crkvi, brani
istinsku vrijednost ljudske spoznaje, nepromjenjiva načela metafizike –
to jest dostatnost razuma, uzročnost i svrhovitost – i na kraju drži da
se može dostići sigurna i nepromjenjiva istina.

30.
U toj filozofiji sigurno postoje neke stvari koje se, ni izravno ni
neizravno, ne tiču vjere i običaja te zato Crkva dopušta stručnjacima za
određena područja da o njima slobodno raspravljaju. No ne daje istu
slobodu kada je riječ o nekim drugim pitanjima, osobito kada se ona tiču
načela i glavnih tvrdnji o kojima smo govorili. I u tim bitnim
pitanjima može se filozofiju zaodjenuti bogatijim ruhom koje joj bolje
pristaje: može se sam filozofski izričaj osnažiti djelotvornijim
izrazima, može je se lišiti određenih manje prikladnih školskih
sredstava, obogatiti je – ali s dužnom mjerom razbora – određenim
sastavnicama koje su plod postupnog čovjekova umnog djelovanja, međutim
ne smije ju se nikada potkopavati ili okužiti lažnim načelima, niti je
cijeniti koliko jedan značajan arheološki spomenik. Istina ni u jednom
njezinu filozofskom očitovanju ne može biti podložna svakodnevnim
promjenama osobito kada je riječ o opće poznatim načelima ljudskog
razuma ili onim tvrdnjama koje počivaju na stoljetnoj mudrosti te su u
suglasnosti i temelje se također na božanskoj objavi. Svaka istina koju
je čovjekov razum iskrenim traženjem mogao otkriti ne može biti u
proturječju s već stečenom istinom; jer je Bog, najviša istina, stvorio i
vodi ljudski razum ne radi toga da taj ispravno stečenim istinama
svakoga dana suprotstavlja nove, nego da, nakon što se otklone zablude
koje su se eventualno uvukle, pridodaje jednu istinu drugoj u istom redu
i s istom usklađenošću koji vladaju u samoj naravi stvari iz kojih se
istina crpi. Zato kršćanin, bio on filozof ili teolog, ne prigrljuje
olako i bezglavo sve novosti što se svakog dana javljaju, nego ih mora s
najvećom brižljivošću odvagnuti i pravilno prosuditi da ne izgubi ili
iskrivi već stečenu istinu, čime će sigurno izložiti opasnosti i
nanijeti štetu samoj vjeri.

31.
Ako se dobro promotri sve do sada rečeno, jasno će se uvidjeti razlog
zbog kojeg Crkva zahtijeva da budući svećenici steknu filozofsku
naobrazbu »u skladu s metodom, učenjem i načelima anđeoskog naučitelja«,
budući da se, kao što nam je dobro znano iz višestoljetnog iskustva,
Akvinčeva metoda ističe jedinstvenom nadmoćnošću kako u poučavanju
učenika tako u traženju istine; njegov je nauk k tomu u skladu s
božanskom objavom i pokazao se vrlo djelotvornim za pohranjivanje
temelja vjere na sigurno kao i za korisno i sigurno ubiranje plodova
zdravog napretka.

32.
Zato treba jako žaliti što neki danas s prijezirom gledaju na
filozofiju kojiu potvrđuje i odobrava Crkva te je bestidno proglašavaju
zastarjelom po obliku i racionalističkom po misaonom procesu. Govore da
ta naša filozofija pogrešno brani mišljenje da se može dati prava
metafizika na apsolutan način; nasuprot tome oni drže da se istine,
poglavito transcendentne mogu najprikladnije izraziti pomoću različitih
učenja koja se međusobno upotpunjuju, premda su na odredeni način
međusobno suprotstavljena. Zato skolastička filozofija svojim lucidnim
izlaganjem i rješavanjem pitanja, svojim pomnim određivanjem pojmova i
njihovih jasnih razlučivanja može biti korisna – dopuštaju oni – kao
priprava za studij skolastičke teologije, koja je bila mnogo
primjerenija mentalitetu srednjovjekovnih ljudi, ali ne može nam pružiti
– dodaju – filozofsku metodu i smjerokaz koji odgovaraju potrebama naše
suvremene kulture. Prigovaraju k tomu da naša vremešna i klasična
filozofija nije ništa drugo doli filozofija nepromjenjivih bitaka, dok
suvremena misao u središte svoga zanimanja mora staviti »egzistenciju«
pojedinaca i života u trajnom nastajanju. Ipak, dok preziru tu
filozofiju, veličaju druge, i drevne i najnovije, kako istočnih naroda
tako i zapadnih, i to na takav način da se čini da žele insinuirati kako
je sve filozofije i mišljenja, eventualno uz poneku korekciju ili
nadopunu, moguće pomiriti s katoličkom dogmom. Ali nijedan katolik ne
smije ni na tren posumnjati kako je sve ovo krivo, osobito kada je riječ
o sistemima poput imanentne filozofije, idealizma, materijalizma,
povijesnog i dijalektičkog, ili također egzistencijalizma, kada sistem
zagovara bezboštvo ili kada niječe vrijednost razuma na području
metafizike.

33.
Konačno, prigovaraju ovoj filozofiji koja se poučava u našim školama da
uvažava samo intelekt u procesu spoznaje, zanemarujući ulogu volje i
emocija. Ovo jednostavno nije točno. Kršćanska filozofija nikada nije
osporavala korisnost i djelotvornost dobrih dispozicija duše za uviđanje
i prihvaćanje moralnih i vjerskih istina. Zapravo, uvijek je naučavala
da nedostatak tih dispozicija dobre volje može biti razlog zašto razum,
pod utjecajem strasti i zlih nagnuća, može biti tako zamračen da ne može
jasno uviđati. Uistinu, sv. Toma drži da razum može na neki način
uvidjeti viša dobra moralnog reda, bilo naravna ili nadnaravna, budući
da doživljava određenu ‘sunaravnost’ (konaturalnost) s tim dobrima,  bilo
ta ‘sunaravnost’ čisto naravna, ili rezultat milosti; i jasno je koliko
čak i ovaj ponešto nejasni uvid može pomoći razumu u njegovu
istraživanju. No jedna je stvar priznati moć dispozicija volje u
pomaganju razumu da stekne sigurnu i čvrstu spoznaju moralnih istina;
posve je drugo reći, kao što to ovi novotari čine, miješajući bez
razlike spoznaju i čin volje, da apetitivne i afektivne funkcije imaju
određenu moć razumijevanja i da se čovjek, pošto ne može razumski
odlučiti što je istinito i što treba biti prihvaćeno, okreće volji,
kojom slobodno odabire između suprostavljenih mišljenja.

34.
Ne treba se čuditi da ova nova mišljenja dovode u opasnost dvije
filozofske znanosti koje su po samoj svojoj naravi usko povezane s
vjerskim naukom, tj. teodiceju i etiku; ona drže da funkcija ovih dviju
znanosti nije sa sigurnošću dokazivati bilo što o Bogu ili bilo kojem
drugom transcendentnom biću, nego pokazati da su istine koje vjera
naučava o osobnom Bogu i o njegovim zapovijedima u savršenom skladu s
potrebama života i stoga ih svi trebaju prihvatiti, kako bi izbjegli
očaj i postigli vječno spasenje. Sva ta mišljenja i tvrdnje u otvorenom
su proturječju s dokumentima našeg prethodnika Lava XIII. i Pija X. i ne
mogu se pomiriti s odredbama Vatikanskog koncila. Bilo bi doista
nepotrebno zdvajati nad ovim zastranjenjima od istine kada bi svi, čak i
u području filozofije, s dužnim poštovanjem usmjeravali pažnju na
mjerodavno Učiteljstvo Crkve, koja po božanskom ustanovljenju ima
poslanje ne samo čuvati i tumačiti poklad božanski objavljenog nauka,
nego i bdjeti nad samim filozofskim znanostima, da katoličke dogme ne bi
trpjele štetu zbog pogrešnih mišljenja.

35.
Ostaje sada nešto reći o onim pitanjima koja, premda pripadaju području
pozitivnih znanosti, nisu manje povezana s istinama kršćanske vjere.
Nije mali broj onih koji uporno traže da katolička vjera te znanosti
uzme ozbiljno. To je sigurno potrebno kada je riječ o stvarno dokazanim
činjenicama, ali treba biti na oprezu kada je riječ o pretpostavkama
koje, premda su na neki način znanstveno utemeljene, zadiru u učenje
sadržano u Svetom pismu ili u predaji. Ako su te pretpostavke izravno
ili neizravno upravljene protiv objavljenog nauka, nipošto ih se ne
smije odobriti.

36.
Zbog tih razloga crkveno učiteljstvo ne brani da u skladu sa sadašnjim
stanjem znanosti i teologije mjerodavni stručnjaci na oba područja
istražuju i pretresaju evolucionističko učenje. Ono naime istražuje
porijeklo ljudskog tijela, te uči kako ono potječe od preegzistentne
organske materije, dok nas vjera obvezuje vjerovati kako su duše izravno
stvorene od Boga. No to se treba činiti tako da se razlozi dvaju
mišljenja, hoće reći onoga koje se izjašnjava u prilog i onoga koje se
protivi evolucionizmu, pretresaju i preispituju s nužnom ozbiljnošću,
umjerenošću i taktom i samo ako su svi spremni pokoriti se sudu Crkve,
kojoj je Krist povjerio »zadaću na vjerodostojan način tumačiti Sveto
pismo i braniti vjerske dogme«. Ipak neki prelaze granice te slobode u
raspravama, te postupaju tako kao da je već s potpunom sigurnošću
dokazano samo podrijetlo ljudskog tijela iz preegzistentne organske
materije, služeći se pritom do sada prikupljenim činjenicama koje na to
upućuju i razmišljanjima koja se temelje na istim indicijama, i sve to
kao da u izvorima božanske objave nema ničega što bi na tome području
zahtijevalo veću umjerenost i oprez.

37.
A kad se radi o drugoj mogućoj postavci, to jest o poligenizmu , kako
ga zovu, tada sinovi Crkve nipošto ne uživaju takvu slobodu. Kristovi
vjernici naime ne mogu prihvatiti ono mišljenje, za koje tvrde oni koji
ga iznose, da je ovdje na zemlji bilo pravih ljudi poslije Adama, koji
ne vuku porijeklo prirodnim rađanjem od njega kao praroditelja sviju,
ili da Adam označava neki skup praroditelja; nikako se naime ne vidi,
kako bi se takve tvrdnje mogle složiti s onim što se nalazi u izvorima
objavljene istine i dokumentima crkvenog učiteljstva o izvornom grijehu,
koji proizlazi iz uistinu učinjenog grijeha jednog Adama, koji se
rađanjem prenosi na sve, tako da ga svaki pojedinac ima kao svoj
.

38.
Kako u biološkim i antropološkim znanostima tako i u povijesnim ima
onih koji smjelo prekoračuju granice koje je postavila Crkva i ne mare
za oprez na koji ona poziva. S osobitim žaljenjem promatramo previše
slobodna tumačenja povijesnih knjiga Staroga zavjeta. Njihovi se
pobornici, u obrani svojih ideja, pogrešno pozivaju na pismo koje je
prije nekog vremena Papinska komisija za biblijske studije uputila
pariškom nadbiskupu. U tom se pismu naime navodi kako prvih jedanaest
poglavlja Knjige Postanka, premda se pravo govoreći ne slažu s
povijesnom metodom koju koriste najbolji grčki i latinski pisci ili
stručnjaci našega doba, ipak pripada povijesnom rodu u pravom smislu, te
je na egzegetima da to bolje prouče i odrede. Ista poglavlja –
primjećuje se u istom pismu – jednostavnim i metaforičkim kazivanjem,
prilagođenim mentalitetu naroda koji nije daleko odmaknuo u
civilizacijskom pogledu, donose kako glavne istine koje su temeljne za
naše spasenje, tako i pučki opis nastanka ljudskog roda i izabranog
naroda. Ako su drevni hagiografi ponešto i preuzeli iz pučkih
pripovijesti – što nije nedopustivo – ne smije se nikada zaboraviti da
su to činili po božanskom nadahnuću, koji ih je u izboru i vrednovanju
tih dokumenata očuvao od svake zablude.

39.
Ono što je od pučkog pripovijedanja uneseno u sveto Pismo, ne treba
nipošto uspoređivati s mitologijama i drugim sličnim (vrstama), koje
više proizlaze iz velike mašte nego li iz želje za istinom i
jednostavnošću, a to naime u svetim knjigama, pa i Starog zavjeta, u
tolikoj mjeri dolazi do izražaja, da treba reći kako su naši sveti pisci
očito iznad starih svjetovnih pisaca.

40.
Doista, mi znamo da većina katoličkih naučitelja, od čijih proučavanja
plodove ubiru papinska učilišta, sjemeništa i redovnički zavodi, stoji
daleko od onih zabluda koje se danas otvoreno ili prikriveno šire, bilo
zbog pomame za novošću, bilo zbog jedne neumjerene nakane apostolata.
Ali znamo također da se ta nova mišljenja mogu ukorijeniti medu
neoprezne pojedince i zato više volimo to spriječiti, radije no davati
lijek kada je bolest već uznapredovala.

41.
Zato, nakon zrelog razmišljanja i promatranja, kako ne bi propustili
ispuniti našu svetu dužnost, naređujemo biskupima i poglavarima
redovničkih redova i kongregacija, stavljajući ozbiljan teret na njihove
savjesti, brižno paze da se takva mišljenja ne zastupaju u školama ili
susretima i sastancima, niti bilo kakvim napisima a ni da se istima, na
bilo koji način uči klerike ili vjernike.

42.
Neka učitelji u crkvenim ustanovama vode računa da ne mogu mirne
savjesti izvršavati službu poučavnja koja im je povjerena, ako u pouci
studenata pobožno ne prihvaćaju i točno ne izvršavaju pravila koja smo
odredili. Ono dužno poštovanje i pokornost koje u svom neprestanom radu
moraju ispovijedati spram učiteljskog autoriteta Crkve, neka usade i u
umove i srca svojih učenika.

43.
Neka svim silama i žarom nastoje dati svoj udio u napretku znanosti koj
poučavaju, ali neka također dobro paze da ne prekorače granice koje smo mi
postavili u cilju obrane vjere i katoličkog nauka. Neka novim
pitanjima, koja su aktualizirali suvremena kultura i napredak, daju obol
svoj istraživanja, ali uz dužni oprez i razbor. Na kraju, neka ne
misle, povode se za nekim lažnim »irenizmom«, da je moguće postići da se
u krilo Crkve vrate otpadnici i zabludjeli, a da se sve ljude ne
poučava, iskreno, cjelovitoj istini koja je na snazi u Crkvi, bez
ikakvih iskrivljavanja i bez ikakve umanjivanja.

44.
Utemeljeni na toj nadi, koju će uvećati i vaša marljivost, kao znak
nebeskih darova i naše očinske dobrohotnosti od sveg srca udjeljujem
svakoj posebno, kao i kleru i vašim narodima, apostolski blagoslov.

(Prijevod brojeva: 1-13, 15-16, 18-21, 25-27, 29-32, 35-36, 38, 40-41, 43-44, preuzet iz: PAPINSKO VIJEĆE ZA KULTURU, Vjera i kultura – antologija tekstova papinskog učiteljstva od Lava XIII. do Ivana Pavla II., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010, 266.-276. str.; brojevi: 14, 17,2, 22-24, 37, 39, iz: DENZINGER H. – HÜNERMANN P., Zbirka sažetaka vjerovanja, definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, UPT, Đakovo, 2002., 734.-740. str. [br. 3881, 3883, 3887-3889, 3897, 3899];